Cenzurowanie nauki

Środowiska lewicowe odrzucają badania naukowe, które są sprzeczne z ich światopoglądem, i zwalczają naukowców, którzy takie badania prowadzą.

Środowiska konserwatywne alarmują, że są szykanowane na wyższych uczelniach, gdyż dominuje na nich opcja lewicowa. W sporach naukowych odrzucane są opinie, które nie wynikają z lewicowo-liberalnej wizji świata, a formułujący je naukowcy są poddawani presji. Minister edukacji i nauki podjął próbę przeciwstawienia się tym zjawiskom i przedstawił projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, nazwany Pakietem Wolności Akademickiej (PWA). Ma on gwarantować wolność nauczania, słowa i badań naukowych. Obecnie PWA jest w konsultacjach ze środowiskiem akademickim. Jak można było się spodziewać, spotkał się z ich strony z totalną krytyką. Niezależnie od słusznych uwag, które w dalszych pracach nad pakietem trzeba uwzględnić, główny zarzut to ograniczenie wolności uczelni. Dochodzimy tu do sedna problemu. Dla środowisk lewicowych formułowanie poglądów prawicowych, konserwatywnych, religijnych jest zamachem na wolność akademicką, ponieważ tylko agendę lewicową uznają za prawdziwą.

Minister broni wolności

Przepisy zawarte w PWA przewidują, że nauczyciel akademicki nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, musi zostać poinformowany o poleceniu rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego jego osoby, wreszcie nie może być zawieszony w swoich obowiązkach na etapie postępowania wyjaśniającego. Stronom postępowania przyznano prawo do złożenia zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, a trybem odwoławczym do postanowień tej komisji będzie możliwość złożenia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na rektora uczelni pakiet nakłada obowiązek zapewnienia poszanowania wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej, z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni. Jeśli pakiet zostanie przyjęty, umorzone będą wszystkie wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne, które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama